Belangrijke berichten weergeven met de BlackBerry Priority Hub

Met de functie BlackBerry Priority Hub worden belangrijke berichten gemarkeerd zodat u ze snel terugvindt in de BlackBerry Hub.

Uw BlackBerry-toestel identificeert belangrijke berichten door bepaalde criteria te controleren, zoals of het bericht als belangrijk is aangeduid, en of u vaak contact hebt met de afzender.

U kunt uw toestel leren welke berichten belangrijk zijn door de prioriteit van een bericht te wijzigen. Bijvoorbeeld door een bericht toe te voegen als het belangrijk is maar niet is opgenomen in de BlackBerry Priority Hub.

Alleen berichten met prioriteit weergeven

Voer in de BlackBerry Hub een van de volgende handelingen uit:

 • Raak het pictogram Hub > Priority Hub aan.
 • Schuif uw vingers naar elkaar toe om in te zoomen op uw berichten met prioriteit.
Tip: U kunt uw instellingen wijzigen om op te geven dat inzoomen uw ongelezen of gemarkeerde berichten weergeeft. Raak in de BlackBerry Hub het pictogram Meer > het pictogram Instellingen > Weergave en acties aan. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Criteria voor filteren door knijpbeweging Ongelezen berichten of Gemarkeerde berichten.

Een bericht toevoegen aan of verwijderen uit de BlackBerry Priority Hub

Door berichten toe te voegen aan en te verwijderen uit BlackBerry Priority Hub leert u uw BlackBerry-toestel welke berichten in de toekomst als belangrijk aan te duiden.
 1. Raak in de BlackBerry Hub een bericht lang aan.
  • Als u een bericht aan de BlackBerry Priority Hub wilt toevoegen, raakt u het pictogram Prioriteit toevoegen aan.
  • Als u een bericht uit de BlackBerry Priority Hub wilt verwijderen, raakt u het pictogram Prioriteit verwijderen aan.
 2. Kies in het dialoogvenster een reden waarom het bericht al dan niet belangrijk is.
 3. Raak OK aan.

De soorten berichten wijzigen die als prioriteit worden aangeduid

Standaard worden berichten van afzenders met dezelfde achternaam als u als belangrijk aangeduid en opgenomen in de BlackBerry Priority Hub. U kunt deze instellingen uitschakelen.
 1. Raak in de BlackBerry Hub het pictogram Meer acties > het pictogram Instellingen > Priority Hub aan.
 2. Schuif de schakelaar Afzender heeft dezelfde achternaam als ik of Bericht verzonden met hoge prioriteit naar Uit.

Een prioriteitsregel maken

U kunt een regel maken zodat berichten die worden verzonden vanuit specifieke accounts of met een specifiek onderwerp of andere specifieke criteria worden verzonden naar uw BlackBerry Priority Hub. U kunt ook een waarschuwing op niveau 1 instellen voor specifieke berichten zodat u een aangepaste melding ontvangt voor deze berichten.

 1. Raak het pictogram Meer > het pictogram Instellingen > Priority Hub aan.
 2. Raak het pictogram Regel toevoegen aan.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u uw regel een naam wilt geven, voert u die in het veld Filternaam in.
  • Als u berichten van een specifiek e-mailadres wilt markeren als prioriteit, voert u een e-mailadres in het veld Van in.
  • Als u berichten met een specifiek onderwerp wilt markeren als prioriteit, voert u een onderwerp in het veld Onderwerp in.
  • Schakel het selectievakje Direct aan mij verzonden of Cc aan mij in om berichten te markeren die direct aan u zijn verzonden of waarin u als CC bent toegevoegd als prioriteit.
  • Als u een waarschuwing op niveau 1 voor uw regel wilt instellen, schakelt u het selectievakjeWaarschuwing niveau 1 inschakelen in.
 4. Raak Opslaan aan.
Opmerking: Waarschuwingen op niveau 1 overschrijven de bestaande meldingsinstellingen. Wanneer u waarschuwingen op niveau 1 instelt, wordt u met een aangepaste beltoon op de hoogte gesteld van berichten van niveau 1. De BlackBerry Hub geeft berichten op niveau 1 rood weer. Als u uw instellingen voor waarschuwingen op niveau 1 wilt wijzigen, raakt uMeldingsinstellingen voor waarschuwingen niveau 1 aan.

De BlackBerry Priority Hub uitschakelen

 1. Raak in de BlackBerry Hub het pictogram Meer acties > het pictogram Instellingen > Priority Hub aan.
 2. Schuif de schakelaar Priority Hub naar Uit.