Wettelijke bepalingen

©2012 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® en gerelateerde handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Research In Motion Limited en zijn geregistreerd en/of worden gebruikt als handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld.

iTunes is een handelsmerk van Apple Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, en Word To Go zijn handelsmerken van DataViz, Inc. UMTS is een handelsmerk van het European Telecommunications Standard Institute. Gears en Google Mail zijn handelsmerken van Google, Inc. GSM en Global System for Mobile Communications (standaard voor mondiale mobiele communicatie) zijn handelsmerken van de GSM MOU Association. IBM, Groupon is een handelsmerk van Groupon, Inc. Domino, Lotus, Lotus iNotes en Lotus Notes zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. JavaScript is een handelsmerk van Oracle en/of haar dochterondernemingen. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live en Windows Media zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Novell en GroupWise zijn handelsmerken van Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional en PGP Universal Server zijn handelsmerken van PGP Corporation. RSA is een handelsmerk van RSA Security. vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup en WPA zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 van HanWang Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Eigenaren van inhoud gebruiken WMDRM-technologie (Windows Media Digital Rights Management) ter bescherming van hun intellectuele eigendom, waaronder ook auteursrechten. Dit toestel gebruikt WMDRM-software voor toegang tot met WMDRM beschermde inhoud. Als de WMDRM-software de inhoud niet beschermt, kunnen eigenaren van inhoud Microsoft vragen ervoor te zorgen dat de software geen WMDRM meer kan gebruiken om beschermde inhoud af te spelen of te kopiëren. Een dergelijke actie heeft geen invloed op onbeschermde inhoud. Wanneer u licenties voor beschermde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een lijst voor het intrekken van de software bij de licenties levert. Eigenaren van inhoud kunnen u vragen een upgrade van WMDRM uit te voeren om toegang te krijgen tot de inhoud. Als u een upgrade afwijst, hebt u geen toegang tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Op onderdelen van de BlackBerry® Device Software berust auteursrecht © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.

Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via www.blackberry.com/go/docs, wordt u in de huidige staat ("AS IS") en zoals beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie door Research In Motion Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("RIM") en RIM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige typfouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van RIM te beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de RIM-technologie in algemene termen. RIM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; RIM is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie.

Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of diensten van derden bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd door het auteursrecht en/of websites van derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden"). RIM heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor enige Producten en diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze documentatie naar Producten en diensten van derden impliceert op geen enkele wijze dat RIM de Producten en diensten van derden of derden aanbeveelt.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF ONGESCHREVEN RECHT OF TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE, HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, HIERBIJ UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR KUNNEN WORDEN BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT VERKREGEN.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK ERVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE: DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE SCHADE, WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN MET ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM, KOSTEN DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ALLE ANDERE DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS INDIEN RIM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS IS, MET INBEGRIP VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID.

DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE OORZAAK, VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN BLIJVEN VAN KRACHT NA EEN FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG VERHAALRECHT DAT HIERIN IS VERMELD; EN (B) OP RIM EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS (MET INBEGRIP VAN SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE RIM-DISTRIBUTEURS (OOK MET INBEGRIP VAN SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMERS.

NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN GEVAL EEN DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER, ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER VAN RIM OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN RIM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE DOCUMENTATIE.

Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders is internetten met een abonnement op BlackBerry® Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en functies. Voor installatie of gebruik van Producten en diensten van derden met producten en diensten van RIM kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere licenties vereist zijn om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of u gebruik maakt van Producten en diensten van derden en of hiervoor licenties van derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de desbetreffende licenties. U dient Producten en diensten van derden niet te installeren of te gebruiken voordat u alle benodigde licenties hebt verkregen. Producten en diensten van derden die zijn geleverd bij producten en diensten van RIM, worden voor uw gemak geleverd en worden in de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door RIM en RIM accepteert geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden bepaald door en zal onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van afzonderlijke licenties en andere overeenkomsten van derden die hierop van toepassing zijn, behalve voor zover uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met RIM vermeld.

Voor bepaalde functies in dit document is een minimumversie van de software BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software en/of BlackBerry Device Software vereist.

De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst met RIM die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT DOOR RIM VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN RIM.

Licentie verleend door QUALCOMM Incorporated, onder een of meer van de volgende United States Patents en/of equivalente octrooien in andere landen:

5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073
5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196
5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796
5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784
5,778,338      

Copyright (c) 1999-2006, Board of Trustees van de University of Illinois

Alle rechten voorbehouden.

Iperf-prestatietest

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois in Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan personen die een exemplaar van deze software (Iperf) en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgen, om de Software onbeperkt te verhandelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht exemplaren van de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, te verspreiden, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en personen aan wie de Software wordt geleverd diezelfde rechten toe kennen, onderhevig aan de volgende voorwaarden:

DE SOFTWARE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE MEDEWERKERS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE TRANSACTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

PCRE is een bibliotheek van functies ter ondersteuning van regelmatige uitdrukkingen waarvan de syntaxis en semantiek zo dicht mogelijk bij die van de taal Perl 5 liggen.

Dit is de variant van de PCRE-bibliotheek van JavaScriptCore. Hoewel deze bibliotheek begon als een kopie van PCRE, zijn veel van de functies van PCRE verwijderd.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden.

Verspreiding en het gebruik, met of zonder wijzigingen, in broncode of binaire code zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN MEDEWERKERS IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD EN VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFSTAND GEDAAN. DE AUTEURSRECHTHOUDER OF MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF BIJKOMENDE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, UITVAL, GEGEVENS- OF INKOMSTENVERLIES OF BEDRIJFSSTORINGEN), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZIJ HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DAN OOK, DIE OP ENIGE WIJZE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS AANGEGEVEN.

BlackBerry Curve 9350-smartphone, modelnummer: RDS41CW, RDF31CW, or RDZ21CW

CE-markering 0168Dit is een voor Wi-Fi geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde lidstaten van de Europese Gemeenschap.

BlackBerry Curve 9360-smartphone, modelnummer: RDC71UW, RDC72UW, RDD71UW, REM71UW of RDX71UW

CE-markering 0168Dit is een voor Wi-Fi geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde lidstaten van de Europese Gemeenschap.

BlackBerry Curve 9370-smartphone, modelnummer: RDR61CW

CE-markering 0168Dit is een voor Wi-Fi geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde lidstaten van de Europese Gemeenschap.


Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada