BlackBerry 단말기의 배너 크기

BlackBerry 단말기 모델

큰 배너 크기

중간 배너 크기

작은 배너 크기

BlackBerry® 7100 Series

240 x 65 픽셀

240 x 32 픽셀

240 x 17 픽셀

BlackBerry® 8700 Series

320 x 50 픽셀

320 x 32 픽셀

320 x 17 픽셀

BlackBerry® 8800 Series

320 x 50 픽셀

320 x 32 픽셀

320 x 17 픽셀

BlackBerry® Bold™ Series

480 x 75 픽셀

480 x 48 픽셀

480 x 28 픽셀

BlackBerry® Curve™ 8300 Series

320 x 50 픽셀

320 x 32 픽셀

320 x 17 픽셀

BlackBerry® Curve™ 8350i 스마트폰

BlackBerry® Curve™ 8500 Series

320 x 51 픽셀

320 x 36 픽셀

320 x 20 픽셀

BlackBerry® Curve™ 8900 스마트폰

BlackBerry® Curve™ 8980 스마트폰

480 x 75 픽셀

480 x 48 픽셀

480 x 28 픽셀

BlackBerry® Curve™ 9300 스마트폰

320 x 51 픽셀

320 x 36 픽셀

320 x 20 픽셀

BlackBerry® Pearl™ 8100 Series

240 x 65 픽셀

240 x 32 픽셀

240 x 17 픽셀

BlackBerry® Pearl™ Flip 8200 Series

240 x 73 픽셀

240 x 55 픽셀

240 x 28 픽셀

BlackBerry® Pearl™ 9100 Series

360 x 96 픽셀

360 x 48 픽셀

360 x 48 픽셀

BlackBerry® Storm™ 9500 Series

360 x 96 픽셀

  • 세로 보기: 360 x 48 픽셀
  • 가로 보기: 480 x 48 픽셀
  • 세로 보기: 360 x 24 픽셀
  • 가로 보기: 480 x 24 픽셀

BlackBerry® Tour™ 9600 Series

480 x 75 픽셀

480 x 48 픽셀

480 x 28 픽셀

다음 주제: 대화 상자

이 정보가 도움이 되었습니까? 의견을 보내 주십시오.