Xóa các ứng dụng

Bạn có thể xóa các ứng dụng khỏi màn hình chính thiết bị BlackBerry của mình, hoặc bạn có thể xóa các ứng dụng đã tải về từ cửa hàng BlackBerry World.

Xóa một mục đã tải về từ BlackBerry World

 1. Trên màn hình chính BlackBerry World, hãy nhấn Tất cả
 2. Nhấn Ứng dụng và Trò chơi của tôi, Video của tôi, hoặc Nhạc của tôi.
 3. Nhấn Đã tải về.
 4. Chạm và giữ một mục, và nhấn Gỡ Cài đặt.
  • Nếu bạn nghĩ mình có thể muốn cài đặt lại ứng dụng sau này, hãy nhấn Gỡ Cài đặt.
  • Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn ứng dụng đó, hãy nhấn Xóa.
Sau khi bạn kết thúc: Các ứng dụng và trò chơi đã gỡ cài đặt sẽ được liệt kê trên màn hình My World. Để xem danh sách này, hãy nhấn Ứng dụng và Trò chơi của tôi > Khả dụng.

Xóa một ứng dụng khỏi màn hình chính

 1. Trên màn hình chính thiết bị BlackBerry của bạn, hãy chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng cho đến khi các biểu tượng bắt đầu nhấp nháy.
 2. Trên một biểu tượng ứng dụng, nhấn icon_bb10_core_delete.
Sau khi bạn kết thúc:
Mẹo: Một số biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính là một phần trải nghiệm BlackBerry cốt lõi. Các ứng dụng này không thể xóa được và biểu tượng xóa sẽ không hiển thị trên biểu tượng của các ứng dụng này.

Cài đặt lại ứng dụng hoặc trò chơi

 1. Trên màn hình chính BlackBerry World, hãy nhấn Tất cả > My World > Ứng dụng và Trò chơi của tôi.
 2. Ở trên cùng của màn hình, nếu cần thiết, hãy nhấn vào danh sách thả xuống.
 3. Nhấn Khả dụng.
  • Để cài đặt lại một ứng dụng hoặc trò chơi, hãy nhấn Cài đặt bên cạnh ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn muốn cài.
  • Để cài đặt lại tất cả các ứng dụng và trò chơi đã gỡ bỏ cài đặt, ở dưới cùng của màn hình, nhấn Cài đặt Tất cả.


Was this information helpful? Send us your comments.