Tải về và mua sắm ứng dụng, trò chơi, âm nhạc và video

Các ứng dụng, trò chơi, và âm nhạc mà bạn mua có thể xóa đi và tải xuống lại nhiều lần tùy ý trên cùng một thiết bị BlackBerry, và trên tối đa bốn thiết bị khác mà không cần phải trả tiền thêm cho các mục đó.
  1. Trong cửa hàng BlackBerry World, hãy nhấn vào một mục.
  2. Ở góc trên bên phải của màn hình, hãy nhấn vào nút có mức giá được hiển thị trên nút.
  3. Để thay đổi phương thức thanh toán của bạn trước khi trả tiền cho một mục, trong danh sách thả xuống Lập hóa đơn qua:, hãy nhấn vào một phương thức thanh toán.
  4. Nhấn Mua.
Sau khi bạn kết thúc:
Mẹo: Để chia sẻ một ứng dụng, trò chơi, album, bài hát hoặc video, hãy nhấn Chia sẻ. Để chia sẻ một ứng dụng với một người nào đó bằng công nghệ NFC, trên màn hình Chi tiết của ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ, hãy đặt phần lưng các thiết bị lại với nhau.

Mua đăng ký thuê bao một ứng dụng hoặc trò chơi

Bạn có thể được yêu cầu trả một khoản phí thuê bao định kỳ cho một số ứng dụng và trò chơi, hoặc cho một số tính năng và các mục bổ sung nhất định bên trong một ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn đã tải về. Đăng ký thuê bao của bạn sẽ tự động gia hạn cho đến khi nào bạn hủy bỏ việc đăng ký. Cửa hàng BlackBerry World được thiết kế để gửi email nhắc bạn trước và sau khi mỗi đăng ký thuê bao được gia hạn.

Trên màn hình Chi tiết cho một ứng dụng, trò chơi, hoặc một mục, hãy nhấn vào nút có mức giá hiển thị trên đó.

Hủy đăng ký thuê bao

  1. Trên màn hình chính cửa hàng BlackBerry World, hãy nhấn Tất cả > My World > Ứng dụng và Trò chơi của tôi.
  2. Ở trên cùng của màn hình, nếu cần thiết, hãy nhấn vào danh sách thả xuống Ứng dụng và Trò chơi của tôi.
  3. Nhấn Đăng ký.
  4. Nhấn vào một ứng dụng, trò chơi hoặc một mục.
  5. Nhấn Hủy đăng ký.

Thuê video

Một số phim video có sẵn để thuê từ cửa hàng BlackBerry World. Khi tải về phim video thuê, bạn có 30 ngày để bắt đầu xem trước khi phim video được thuê đó hết hạn xem. Sau khi bạn bắt đầu xem nó, tùy thuộc vào phim video, bạn có từ 24 đến 48 giờ để xem xong trước khi phim video được thuê đó hết hạn xem. Bạn chỉ có thể xem phim video được thuê trên thiết bị BlackBerry mà bạn đã tải về.
Trên màn hình Chi tiết cho phim video, nhấn Thuê.


Was this information helpful? Send us your comments.