Hướng dẫn sử dụng

Local Navigation

Tạo BlackBerry ID

Khi tạo một BlackBerry® ID, bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào cho BlackBerry ID của mình, bạn không phải sử dụng địa chỉ email mà bạn đã thêm vào điện thoại thông minh BlackBerry của bạn.

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:
    • Từ một máy tính, hãy truy cập vào www.blackberry.com/blackberryid. Nhấp vào Đăng ký một BlackBerry ID.
    • Nếu bạn được nhắc trên điện thoại thông minh của mình, hãy nhấp vào Tạo mới.
  2. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
Chủ đề tiếp theo: Thay đổi thông tin BlackBerry ID
Chủ đề trước đó: Giới thiệu về đa nhiệm