Help Center

Local Navigation

ส่งอีเมล์

  1. คลิกไอคอน ข้อความ ในหน้าหลัก
  2. กดปุ่ม ภาพของปุ่มเมนู > เขียนข้อความอีเมล์
  3. พิมพ์อีเมล์แอดเดรสหรือชื่อผู้ติดต่อในฟิลด์ ถึง
  4. พิมพ์ข้อความ
  5. กดปุ่ม ภาพของปุ่มเมนู > ส่ง
หลักการที่เกี่ยวข้อง
สิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อถัดไป: ส่งข้อความอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา