Help Center

Local Navigation

Lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM

Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

Nếu điện thoại BlackBerry® của bạn sử dụng thẻ SIM và bạn cài thẻ SIM lưu tin nhắn văn bản, tin nhắn văn bản vẫn xuất hiện trong ứng dụng Tin nhắn.

  1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhắn.
  2. Bấm phím Hình ảnh phím Menu > Tùy chọn > Nhắn tin Văn bản.
  3. Thay đổi trường Lưu Tin nhắn Trên Thẻ SIM thành .
  4. Bấm phím Hình ảnh phím Menu > Lưu.
Sau khi bạn kết thúc: Để ngừng lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM của bạn, hãy đổi trường Lưu Tin nhắn Trên Thẻ SIM thành Không. Nếu bạn cài trường này thành Không, tin nhắn văn bản của bạn sẽ bị xóa khỏi thẻ SIM.
Chủ đề trước đó: Chặn tin nhắn văn bản