Help Center

Local Navigation

ตรวจสอบวอยซ์เมล์ของคุณ

คุณอาจตรวจสอบวอยซ์เมล์ของคุณจากหน้าจอหลักได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธีมของคุณ
  1. กดปุ่ม ภาพของปุ่มโทรออก จากหน้าจอหลัก
  2. กดปุ่ม ภาพของปุ่มเมนู > โทรวอยซ์เมล์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา