Help Center

Local Navigation

אודות פתיח תא קולי וסיסמת תא קולי

בהתאם לספק השירות האלחוטי, ייתכן ששיטות ההגדרה של פתיח התא הקולי וסיסמת התא הקולי יהיו שונות. בעת בדיקת קיום הודעות קוליות, יעמדו לרשותך אפשרויות לשינוי פתיח התא הקולי וסיסמת התא הקולי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

הנושא הקודם: תא קולי

האם המידע היה שימושי? שלח לנו את הערותיך.