Help Center

Local Navigation

ใช้เครื่องคิดเลข

  • หากต้องการกดปุ่มในเครื่องคิดเลข ให้กดปุ่มบนแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์ BlackBerry®
  • หากต้องการใช้ฟังก์ชันอื่นบนปุ่มในเครื่องคิดเลข ให้กดปุ่ม Alt และปุ่มบนแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์
หัวข้อถัดไป: แปลงค่าหน่วยวัด
หัวข้อก่อนหน้า: เครื่องคิดเลข

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา